Угода щодо людей

Мережа Enspiral це колектив людей — за своєю суттю Enspiral створена з відносин. Кожен в Enspiral є Учасником, а деякі — також Членами. Оскільки Учасники є підмножиною Членів, очікується що останні виконують все, що наведено нижче у розділі «Учасники», додатково до того, що зазначено в розділі «Члени». Ця угода визначає вказані ролі.

Джерело: People Agreement, Enspiral Handbook. Пропозиції та зауваження щодо перекладу можна зробити через коментарі до таблиці.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store