Від клубу до організації: точка кристалізації

Раніше писав про те, що з лютого в Києві збирається клуб підприємців. Якщо точніше — один з декількох подібних клубів. Наразі в клубі відбувається обговорення, щодо трансформації в організацію. Далі — спроба вхопити суть цих дебатів.

Полярність позицій учасників дебатів полягає в наступному. Одна сторона, до якої належу і я, сприймає «організацію» як дієслово. Тобто для нас організація — це спільна дія задля досягнення мети. Друга сторона сприймає «організацію» як іменник. Тобто організація — це спільний ресурс задля досягнення мети. При цьому під спільним ресурсом мається на увазі бюджет, людський ресурс, юридичний статус, сайт, тощо. Обидві точки зору мають право на існування. Але, в залежності від позиції, по різному розставляються акценти.

З першої точки зору, тобто з позиції дії, формалізація організації відбувається через пошук відповідей на такі питання:

  • навіщо — мета / місія якої ми прагнемо,
  • що (робити) — цілі, проекти, ініціативи,
  • як — засоби досягнення цілей.

З другої, ресурсної, точки зору, ключовими мали б бути питання:

  • що є спільним ресурсом,
  • хто є учасником організації, а отже — має право голосу,
  • як приймаються рішення щодо використання спільного ресурсу.

Якщо розібратись, ці точки зору не конфліктують, а радше доповнюють одна одну. Якими засобами планує досягати мети перша сторона? Через дію що підкріплена ресурсом. Яким чином буде сформовано спільний ресурс на думку другої сторони? Через внески. Якого розміру мають бути внески? Щоб бюджету організації вистачило на її діяльність принаймні на півроку.

Якщо в цих двох позиціях нема протиріччя, то найбільш простим рішенням виглядає погодження відповідей на всі шість питань. «Погодження» і як домовленність між учасниками щодо окремих відповідей, і як спосіб узгодити ці відповіді одна з одною. Якщо це погодження відбудеться ми отримаємо нову сутність — на місці волі окремих людей з’явиться воля організації.

Цей шлях «погодження» відбувався вже мільярди разів до нас. В результаті були створені мільярди організацій. Деякі з них стали успішними. Є вилика спокуса не витрачати час на погодження, яке дійсно є а ні простим, а ні безболісним, та запозичити готове рішення від вже успішної організації. Або доручити цю роботу фахівцям. Проте навряд чи цей шлях приведе до успіху. Бо саме десь в процесі погодження має з’явитись відповідь на сьоме питання — що є тією інновацією яка зробить саме цю організацію успішною?

Погоджені та записані на папері відповіді на сім питань це і є шлях створення успішної організації. Та чому саме на папері? Можливо відповіді, записані на публічній сторінці в інтернет, і є тією інновацією що робить організацію прозорою, а з часом — впливовою. Тобто — успішною політичною організацією.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store