Вуличні протести ФОПів мають під собою економічне підґрунтя. Те, що прийняті закони стосуються касових апапатів, які є нейтральним технічним засобом, приховує суть. Причина конфлікту з ФОПами полягає у спробі ліквідувати спрощену систему оподаткування через введення товарного обліку.

Від слова «ліквідація» тхне популізмом. Одразу виведемо за рамки першу групу єдиного податку — це взагалі не бізнес. …










Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store